:(
Ett fel har inträffat
Tyvärr ligger vår hemsida nere för tillfället.
Det kan bero på strömavbrott på Gotland, det gotländska elnätet genomgår en ombyggnad under en period.

Försök senare eller ring 0498-226132

An error has occurred
Unfortunately, our website is down at the moment.
This may be due to power outage on Gotland, the Gotland power grid is undergoing a rebuild for a period.

Try again later or give us a call at +46 (0)498-226132